Jogszabályváltozások 2013 januárjától

1. 2012. évi CXCVII. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról

A csőd-és felszámolásról szóló törvényben pontosításra kerültek a felszámolási költségek, illetve az ideiglenes vagyonfelügyeleti eljárásra vonatkozó szabályok. Ennek értelmében a kérelem vagy értesítés benyújtásától számított 3 munkanapon belül intézkedni kell az eljárás megindításától, melynek díja legalább nettó 500 000 Ft, legfeljebb 5 000 000 Ft. A szabályokat a 2013. január 1-jén folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. A törvény módosításával szabályozásra került a munkaerő-kölcsönzés és az iskolaszövetkezeten keresztül történő foglalkoztatás díjának – szükség esetén – a Bérgarancia Alapból történő igénybevétele.

 2. A kormány 378/2012. (XII. 17.) rendelete a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Néhány kisebb módosítás mellett a legjelentősebb változás a járulékfizetési felső határ eltörlése 2013. január 1-jétől. A 2013. január 10-éig megszerzett, de 2012. decemberi járulékalapot képező jövedelmekre még a 2012. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

 3. A kormány 390/2012. (XII. 20.) rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

2013. január 1-jétől a kötelező legkisebb minimálbér összege 98 000 Ft, míg a garantált bérminimum összege 114 000 Ft.

 4. A nemzetgazdasági miniszter 47/2012. (XII. 27.) rendelete a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról

A könyvviteli szolgáltatást végző nyilvántartásba vételéért, módosításáért a Nemzetgazdasági Minisztérium 10032000-01460658-00000000 számú számlájára 5000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A rendelet 2013. január 27-én lép hatályba.

5. A nemzetgazdasági miniszter 50/2012. (XII. 28.) rendelete a kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításáról szóló 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet módosításáról

2013. január 1-jétől kiemelt adózónak minősülnek az adóévet megelőző év utolsó napján csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, kényszer-végelszámolási eljárás vagy kényszertörlési eljárás alatt nem álló részvénytársasági formában működő hitelintézetek és biztosítók, valamint azon adózók – a költségvetési szervek, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozók és magánszemélyek kivételével -, amelyek az adóévet megelőző második évben, vagy azt megelőzően kezdték meg tevékenységüket, és adóteljesítményük értéke az 1 800 000 ezer forintot elérte.

 6. A kormány 412/2012. (XII. 28.) rendelete a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A SZÉP kártyára történő utalásokat a juttatás évét követő második naptári év május 31-ig kell felhasználni. A rendelet 2012. december 30-án lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2011. évben juttatott elektronikus utalványokra is alkalmazni kell.

7. A kormány 413/2012. (XII. 29.) rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Módosításra kerültek a gazdasági vezetők feladatkörére és végzettségükre vonatkozó szabályok. Kihirdetésre került az államháztartás önkormányzati alrendszerének támogatási rendje. A végrehajtási rendelet 2013. január 1-jével lép hatályba.

8. A kormány 1700/2012. (XII. 29.) határozata a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről

A Korm. határozat kijelöli azokat a feladatokat, amelyek a költségvetési szervekkel közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személyek jogviszonyának megszüntetésére vagy a megszüntetés kezdeményezésére vonatkoznak, azon magánszemélyek tekintetében, akik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezték.