A társasházak közös képviselőinek, intézőbizottságainak újabb feladatai

A társasházak közös képviselőinek, intézőbizottságainak 2013. december 31-ét követően hatályba lépett legfontosabb új feladata a tulajdonostársaknak a rezsicsökkentések végrehajtásához kapcsolódó tájékoztatása. Rezsicsökkentés alatt a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 9. §-ában foglaltakat kell érteni. Ezt a feladatot a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 43/A §-a alapján többletdíjazás felszámítása nélkül kell teljesíteni a következők szerint:

  • Minden hónap 15. napjáig, írásban, figyelemfelkeltő és jól látható módon elhelyezett hirdetmény útján legalább 45 nap időtartamra ki kell függeszteni – a törvény 1. számú mellékletében meghatározott formában és tartalommal – a közös tulajdonú épületrészeket érintő, valamint a külön tulajdonon belül nem mérhető közüzemi és más szolgáltatások díjai (a továbbiakban közös rezsi) vonatkozásában a rezsicsökkentések eredményeként jelentkező megtakarításokat költség-nemenkénti bontásban.
  • A közös rezsit érintően minden év február 15. napjáig, írásban tájékoztatni kell a tulajdonostársakat a rezsicsökkentés egyes közszolgáltatási területeken történt bevezetése óta, az annak eredményeként a tulajdonostárs külön tulajdonú lakása és a nem lakás céljára szolgáló helyisége tekintetében jelentkező megtakarításairól költségnem szerinti bontásban és évenként összesítve.
  • Az éves elszámolásról, a költségvetés megállapításáról szóló közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb május 31-éig szintén írásban tájékoztatni kell a tulajdonostársakat a rezsicsökkentések eredményeként jelentkező megtakarítások összegéről költségnemenként és tulajdonostársanként a közös költség megosztásának a szervezeti működési szabályzatban megállapított szabálya szerinti bontásban.
  • Ha a társasház valamely közüzemi szolgáltatás tekintetében nem részesült a rezsicsökkentésből eredő megtakarításban, akkor a közös képviselő vagy az intézőbizottság köteles ennek indokát a tájékoztatásban érthető és világos módon szerepeltetni. Ha a társasház a villamos energiát vagy földgázt nem egyetemes szolgáltatás keretében vételezi, akkor a tájékoztatásban azt kell feltüntetni, hogy ezen okból az említett területen a társasház nem jogosult a rezsicsökkentésre.
  • Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a fentiekben foglaltak megsértését, a kiszabott fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére a közös képviselő vagy az intézőbizottság köteles, a társasházat helytállási kötelezettség nem terheli. A bírság megfizetéséért az intézőbizottság tagjainak felelőssége egyetemleges.