Az adózás rendjéről szóló törvény 11. számú melléklete a 2015. január 1-jei változásoknak megfelelően az EKAER rendszerről

Az adózás rendjéről szóló törvény egyik legnagyobb változása lesz 2015. január 1-jétől az áfacsalások kiszűrésére és visszaszorítására javasolt elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer (EKAER). Az EKAER az Európai Unió valamely más tagállamából Magyarország területére, Magyarország területéről az Európai Unió valamely más tagállamába irányuló, a termék közúti fuvarozásával, illetve a Magyarország területén belül megvalósuló, a termék közúti fuvarozásával összefüggő adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzését szolgálja.

Bejelentési kötelezettség
Közúti fuvarozással járó tevékenységet kizárólag érvényes Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) számmal rendelkező adózó folytathat 2015. január 1-jétől a következő esetekben:

Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó

a) az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatal,
b) Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitel,
c) belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés.

A fenti esetekben az EKAER szám megállapítása érdekében kötelesek adózók az állami adó- és vámhatósághoz az adózás rendjéről szóló törvény 11. számú melléklete szerinti adattartalommal bejelentést tenni.

A bejelentésre az EKAER elektronikus felületén kerül sor, minden egyes bejelentéshez (fuvarozáshoz) külön azonosító számot (EKAER számot) állapít meg az állami adó- és vámhatóság. Az EKAER szám érvényességi ideje 15 nap. Az EKAER számot a bejelentésre kötelezett köteles a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy hatósági ellenőrzés során e személy is rendelkezzen az azonosító számmal.

A közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózót bejelentése alapján az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásba veszi és a bejelentés alapján EKAER számot állapít meg a számára.

Kockázatos élelmiszerek és kockázatos termékek

Kockázatos élelmiszerek esetén akkor is EKAER számot kell kérni, ha

• a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege a 200 kilogrammot vagy az adó nélküli ellenértéke a 250 ezer forintot meghaladja,
• illetve egyéb kockázatos termékek esetében, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege az 500 kilogrammot, vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja.

A kockázatos élelmiszerek fogalmát az új adócsomag még nem tartalmazza, ez a későbbiekben kerül megállapításra.

Mikor kötelező a kockázati biztosíték nyújtása?

Amennyiben adózó a

– belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítést,
– az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt,
kockázatos termékekkel végzi, továbbá amennyiben kockázatos élelmiszerek tekintetében közúti fuvarozással járó tevékenységet folytat – a bérmunka céljára történő közúti fuvarozással járó tevékenység kivételével – kockázati biztosítékot köteles nyújtani.

Mentes az EKAER szám igénylése alól a nemzetközi segélyszállítmányt fuvarozó gépjármű, valamint a katonai gépjármű.

A feltételrendszer az élelmiszerek tekintetében szigorúbb, tekintettel a hatályos élelmiszerbiztonsági szabályokra is. Fontos szabály, hogy a nem megfelelő mértékű biztosíték nyújtása esetén nem lehet új EKAER számot kiadni. Rögzíti a szabályozás a kockázati biztosíték számítási módját és a folyamatosan rendelkezésre álló pénzösszeg mértékét.

Tekintettel arra, hogy egy gazdálkodó egyszerre több szállítmányt is indít, illetve több szállítmány úton lévő, szükséges kihangsúlyozni, hogy ilyenkor nem valamennyi szállítmányt kell kockázati biztosítékkal fedezni, csupán a legmagasabb értékűt.

A kockázati biztosítéknyújtási kötelezettség teljesíthető közvetlenül az állami adóhatóság által vezetett, elkülönített letéti számlára fizetéssel vagy garancia nyújtásával. Annak érdekében, hogy az adózó eleget tudjon tenni a biztosítéknyújtási kötelezettségének, az állami adóhatóság elektronikus felületen biztosítja a lekérdezés, nyomon követhetőség lehetőségét.

Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az az adózó, aki

a) az állami adóhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban szerepel, vagy
b) legalább két éve működik és szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt.

Milyen adatokat vesz nyilvántartásba az adóhatóság az EKAER rendszerben?

a) az EKAER szám,
b) a feladó adatai (név, adóazonosító szám),
c) a felrakodás címe,
d) a címzett adatai (név, adóazonosító szám),
e) a kirakodás (átvétel) címe,
j) kockázatos termék belföldre irányuló közúti fuvarozása esetén a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatai (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a címzettel,
g) termék belföldre irányuló közúti fuvarozása esetén arra vonatkozó adat, hogy az átvételi címre érkezés, valamint az Európai Unió valamely más tagállamába irányuló közúti fuvarozás esetén a gépjárműre történő felrakodás megkezdésének bejelentése mely elérhetőség(ek)ről lehetséges (telefonszám, e-mail cím),
h) az EKAER számhoz tartozó termék(ek):
ha) általános megnevezése,
hb) a vám-és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87 EGK tanácsi rendelet I. számú mellékletének (a Kombinált Nómenklatúrának) a bejelentéskor hatályos szövege szerinti vámtarifaszám (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig),
hc) az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kilogrammban,
hd) veszélyes termék fuvarozása esetén a veszélyességi bárca száma,
he) a termék könnyebb beazonosítása érdekében az adott termék adózónál használt cikkszáma, amennyiben ez az adat rendelkezésre áll,
i) a termék közúti fuvarozásának indoka, ami lehet:
iá) termékértékesítés,
ib) termékbeszerzés,
ic) bérmunka,
id) egyéb cél,
j) amennyiben a termék közúti fuvarozásának indoka termékbeszerzés vagy termékértékesítés, az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli ellenérték, egyéb célú közúti fuvarozás esetén az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli beszerzési ár, vagy az ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli előállítási érték.
k) a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszáma,
l) az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló fuvarozás valamint belföldi feladási címről belföldi rakodási címre történő fuvarozás esetén a termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) helyre érkezésének időpontja,
m) a Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló fuvarozás esetén, a termék fuvarozására használt gépjárműre történő felrakodás megkezdésének időpontja.

Az adóhatóság a termék fuvarozását végző személy nyilatkozata alapján a termék fuvarozásában érintett címzettet, feladót és fuvarozót nyilatkozattételre kötelezheti:

a) a fuvarozott termék megnevezéséről, mennyiségéről,
b) a szállítóeszköz megnevezéséről, forgalmi rendszámáról,
c) a termék átvételéről, kirakodásának címéről,
d) az EKAER számról,
e) amennyiben a kirakodási cím nem az általános forgalmi adóalany székhelye, telephelye, fióktelepe, úgy az ingatlan használatának jogcíméről.

Következmények EKAER számmal kapcsolatos jogsértések esetén

• Hatósági zár

Amennyiben a rakomány jellege, a szállítmány és a rendeltetési hely közötti összhang hiánya, illetve egyéb kockázati tényezők indokolják, valamint abban az esetben, ha a termék fuvarozásában érintett általános forgalmi adó alany a nyilatkozattételt megtagadja – az élő állat, valamint a gyorsan romló termékek kivételével – az állami adó- és vámhatósága szállítóeszközön a termék azonosságának biztosítása érdekében hatósági zárat alkalmaz.

A hatósági zár lehet hatósági pecséttel ellátott csomagzár, vagy raktérzár. Az állami adó- és vámhatóság az alkalmazott hatósági zár sértetlenségét belföldön ellenőrizheti, illetve a hatósági zár alkalmazása indokának megszűnése esetén intézkedik annak eltávolítása iránt.

• Mulasztási bírság az áru értékének 40 százalékáig

Amennyiben az állami adó- és vámhatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy az adózó a fuvarozott termék vagy annak egy része tekintetében nem tett eleget az EKAER számmal kapcsolatos kötelezettségnek, úgy a termék vagy annak be nem jelentett része igazolatlan eredetűnek minősül, és az állami adó- és vámhatóság az adózó terhére az igazolatlan eredetű áru értékének 40 százalékáig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.

• Lefoglalás

Amennyiben az állami adó- és vámhatóság a EKAER számmal kapcsolatos kötelezettség elmulasztása miatt mulasztási bírságot szab ki, a fuvarozott terméket – a romlandó áruk és az élő állatok kivételével a kiszabott bírság összegének mértékéig, annak biztosítékaként lefoglalhatja, és erről a bírságot kiszabó határozatban rendelkezik. A lefoglalásról az állami adó- és vámhatóság jegyzőkönyvet vesz fel, a lefoglalt ingóságot zár alá veheti vagy az adózó költségére elszállíttatja és megőrzi.

Mikortól kell alkalmazni az EKAER szabályait?

A bejelentési kötelezettségeket első alkalommal a 2015. január 1-jén és azt követően megkezdett fuvarozások tekintetében kell teljesíteni.