Egyházaknak adott adomány kedvezménye

Az adomány fogalma a társasági adótörvény szerint:

4. § 1/a. *  adomány: a közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége támogatására, valamint az egyházi jogi személy részére törvényben meghatározott tevékenysége támogatására, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve hogy az nem jelent az e törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának vagy részvényesének, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás;

 Az adomány fogalma az általános forgalmi adótörvény szerint:

259. §. 9/A. *  közcélú adomány: a közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége támogatására, az oktatási intézmény részére az alapító okiratában meghatározott tevékenysége támogatására, valamint az egyházi jogi személy részére törvényben meghatározott tevékenysége támogatására fordított termék, szolgáltatás, feltéve hogy

a) az ügyletre vonatkozó okirat, egyéb körülmény valós tartalma alapján nem állapítható meg, hogy az nem vagy csak látszólag szolgálja a közhasznú, a közérdekű, az oktatási intézmény esetében az alapító okiratában meghatározott, továbbá az egyházi jogi személy esetében törvényben meghatározott tevékenységét,

b) az nem jelent vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának vagy részvényesének, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás, és

c) az adományozó rendelkezik a közhasznú szervezet, az oktatási intézmény, illetve az egyházi jogi személy által kiállított olyan igazolással, amely tartalmazza az adományozó és az adományozott nevét, székhelyét vagy állandó lakóhelyét, adószámát, adószám hiányában egyedi azonosítására szolgáló jelét és a támogatott célt;

 

Alábbi formákban adható:

  • ·        pénzbeli adomány
  • ·        térítés nélkül átadott eszköz
  • ·        térítés nélkül nyújtott szolgáltatás

 

Az eszköz ingyenes átadása mind áfa, mind társasági adó szempontjából térítés nélküli átadásként kezelendő. Abban az esetben, ha az ingyenesen átadni kívánt eszközök kapcsán a kft-t részben vagy egészben áfa-levonási jog illette meg, az átadás áfa köteles lesz. [Áfa tv. 11.§ (1)]. Azonban az Áfa tv. 11. § (3) bekezdésének a) pontja értelmében nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek a közcélú adomány, vagyis adókötelezettséget sem eredményez.

A társasági adóról szóló törvény rendelkezései alapján az átadónak az eszköz átadásakor csökkentenie kell adóalapját az átadott eszköz számított nyilvántartási értékével, illetve növelnie kell adóalapját annak könyv szerinti értékével. [Tao tv. 7. § (1) d) és 8. § (1) b)]

 

A Tao tv. 8. § (1) d) pontja értelmében növeli az adóalapot az a költség, ráfordítás, amely nincs összefüggésben a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel, különös tekintettel a Tao tv. 3. mellékletében felsoroltakra. A Tao tv. 3. számú mellékletének A) 13. pontja szerint nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségnek, ráfordításnak minősül – egyebek mellett – a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, amennyiben az átadó társaság nem rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem negatív. Amennyiben rendelkezik ilyen nyilatkozattal, az átadónál elismert ráfordításnak minősül az átadott eszköz kivezetésére tekintettel elszámolt ráfordítás. Az egyházi szervezetnek adott adomány esetében a nyilatkozatnak elégséges tartalmaznia: a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt.

Csak a közhasznú szervezetnek adott adomány után érvényesíthető a társasági-adóalap adomány 20 %-nak adóalap csökkentése (TAO tv. 7 § z.). Az egyházi szervezetnek adott adomány költségként, ráfordításként elszámolható, nem érvényesíthető utána még külön adókedvezmény.