Elektronikus számlázás

Elektronikus számlának az a számla minősül, amelynek kibocsátása és befogadása elektronikus formában történik. Az elektronikus számla eredetének hitelessége és adattartalmának sértetlensége bármilyen módszerrel biztosítható. Elektronikus számlán időbélyegzőt nem kell elhelyezni. Az elektronikus számlázáshoz a felek erre vonatkozó előzetes és írásos megállapodása szükséges, kivéve, ha az elektronikus számlázást kötelező jelleggel törvény írja elő. Ha ugyanannak a számlabefogadónak a kibocsátó több elektronikus számlát tartalmazó számlaköteget küld meg, vagy bocsát rendelkezésére, akkor elegendő a különböző számlák azonosító adatait egyszer feltüntetni, feltéve, hogy minden számla esetében a teljes információ elérhető. 

Megőrzés szabályai

Papíralapú bizonylat esetében fő szabály szerint a kibocsátónak a másodlati példányt, a befogadónak az eredeti példányt kell megőrizni. Papíralapon kibocsátott bizonylat elektronikus formában is megőrizhető. Elektronikus számla kizárólag elektronikus formában őrizhető meg az eredet hitelességének és az adattartalom sértetlenségének biztosításával, s ezeket a követelményeket akkor is teljesíteni kell, ha a kibocsátás formátuma esetleg egy vagy több alkalommal megváltozik. Az elektronikus formában történő megőrzés esetén elektronikusan kell megőrizni a számla eredetének hitelességét és az adattartalom sértetlenségét biztosító adatokat is.

Számlázási határidő

Az adómentes Közösségen belüli termékértékesítésről kibocsátott számlát legkésőbb a teljesítés napját követő hónap 15. napjáig kell kibocsátani. Szintén a teljesítés napját követő hó 15. napjáig kell a számlát kiállítani annak a szolgáltatásnak az ellenértékéről, amelynél adófizetésre a szolgáltatás igénybevevője kötelezett. E körbe azok a szolgáltatások tartoznak, amelyeknél a teljesítés helye nem belföld, továbbá a szolgáltatást nyújtó belföldi adóalany a teljesítés helye szerinti tagállamban, illetve országban nem rendelkezik a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett állandó telephellyel. Minden más olyan esetben, amikor a számla áthárított adót nem tartalmaz, illetve annak áthárított adót nem kellene tartalmaznia, az áfatv. továbbra sem ír elő konkrét számlázási határidőt. E körbe az áfatv. 142. §-a szerinti fordítottan adózó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások, továbbá az alanyi adómentes adóalany által e minőségében teljesített ügyletek tartoznak.
.