2013. július 1-től módosul a közérdekű önkéntes tevékenységről (Köt.) szóló 2005. évi LXXXVIII. számú törvény

Ezek után minden fogadó szervezet köteles lesz közvetlenül a miniszterhez bejelenteni önkéntesei névsorát.

A bejelentést a minisztérium honlapján, a Civil Információs Portálon keresztül, vagy pedig a kormányzati portálon közzétett elektronikus űrlapon kell megtenni. A bejelentéshez csatolni kell helyi önkormányzatok társulása esetén a társulási megállapodás másolatát.

Civil szervezet és közhasznú szervezet esetén:

- a hatályos létesítő okirat másolatát

- a fogadó szervezet adatairól a nyilvántartást vezető bíróság által kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatot

-egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő bejelentkezésről, illetve változás bejelentésről kiadott, az egyéni vállalkozó hatályos adatait tartalmazó igazolás másolatát, vagy 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt

-fogadó intézmény, illetve annak fenntartója esetén annak igazolását, hogy a fogadó intézmény jogszerűen működik.

Egyházak nyilvántartásába fel nem vett belső egyházi jogi személy esetén az egyház egésze, legfőbb szerve, illetve az egyházak nyilvántartásába felvett felettes szerve képviselőjének nyilatkozatát a fogadó szervezet nevéről, székhelyéről, és képviselőjének személyéről, továbbá arról, hogy a fogadó szervezet belső egyházi jogi személy.

Amennyiben a fent felsorolt mellékletek nem kerülnek csatolásra, azokat a bíróság beszerzi a vonatkozó nyilvántartásokból.

A fogadó szervezetek nyilvántartása ez után hatósági nyilvántartásnak fog minősülni, amely közhitelesen tanúsítja a bejelentési kötelezettség teljesítését, és a bejelentés tartalmát is.

A módosítással eltörölték továbbá a „munka” kifejezést, a jövőben ez már „tevékenység”. Eltörölték a „közoktatást”, a jövőben ez már „köznevelés” lesz. A „közoktatási intézmény” –ből „nevelési-oktatási intézmény” válik. A Köt 11.§. (5.) bekezdése hatályát veszti a módosítás hatályba lépésével. A módosítás elhatárolja az iskolai közösségi szolgálat fogalmát a közérdekű önkéntes tevékenységtől.