Összefoglaló a nonprofit társaságokról

nonprofit gazdasági társaság

jogszabály Gt.2006. évi IV. törvény

2014. III.15-től:

(új) Ptk. 2013. évi V. törvény 3. könyv

alapítási cél nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására (Gt. 4§) bármelyen társasági formában (kkt., bt. kft. rt.)
létrejötte társasági szerződéssel (vagy átalakulással) és cégbírósági nyilvántartásba vétellel
jogképesség kkt. bt. nem jogi személy

kft. rt. jogi személy

adóalanyiság önálló adóalany
adórezsim társasági adó általános szabályai (jövedelemminimum, a társaságiadó-feltöltés és az előleg-bevallás)
vállalkozási tevékenység üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat

mértéke a Civil Törvény alapján a bevétel 60 %-át nem haladhatja meg

nonprofit jelleg fel kell tüntetni a cégnévben a nonprofit jelleget, amely alapján a jogszabály előírja, hogy gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok (részvényesek) között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
közhasznú jogállás szerezhet
tagsága változást nyilvántartásba kell vetetni
tagok felelőssége kkt. tagjai és a bt. beltagja korlátlanul felelősek a társaság tartozásáért

bt. kültagja, a kft. és az rt. esetében csak a betett tőkerész erejéig

Kft. és rt. esetében bizonyos mértékű veszteség esetén kötelező a törzstőke leszállítása, vagy más társasági formába alakulás

kft-nél a veszteség pótlására pótbefizetés írható elő, ha ezt a társasági szerződés megengedi, amely azonnal visszafizetendő, ha már nincs szükség rá

tagok szavazati joga kkt. és bt. jobbára egyhangú

kft. és rt. jobbára egyszerű szótöbbség, de pl. társasági szerződés módosítása a jelenlévők háromnegyedes szavazata szükséges

a szavazat mértéke a vagyoni hozzájárulás mértékével azonos

ügyvezetése (képviselet) vezető tisztségviselő, a napi működés irányítása
induló vagyon van
fix bevétele nincs
bevétele termék vagy szolgáltatásértékesítés
adóalap az összes bevétel az adóalapja
kedvezményezett vállalkozási tevékenység amely az alaptevékenység csak a közhasznúsági státusz esetében, és ha a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel - helyi önkormányzattal vagy a költségvetési törvényben meghatározott fejezettel, illetve a fejezeten belül önálló költségvetéssel rendelkező intézménnyel – folyamatos szolgáltatás teljesítésére szerződést megkötött de más közhasznú tevékenység nem adómentes
speciális adómentesség akkor is kell bevallást készíteni, hogyha nem volt adófizetési kötelezettsége
társasági adó mértéke  
társasági adó általános szabályok szerint

kivéve EVA hatálya alá bejelentkezett kkt., bt. kft.

   
Áfa fizetés  
speciális Áfa fizetés az alaptevékenységük tekintetében közszolgáltatónak minősülnek [ÁFA törvény 85 § (4) e) alapján
helyi adók helyi iparűzési adó vonatkozásában csak a közhasznú státusszal
gépjárműadó nincs mentesség
 
szakképzési hozzájárulás nem alanya, ha szakképzési feladatot lát el közhasznú státusz esetében: a kedvezményezett tevékenység ellátásával összefüggő, a társaságot terhelő szociális hozzájárulási adó alapja után számítva nem kell fizetni
bejegyzési illeték illetékköteles
könyvvitel vállalkozónak minősül és az általános szabályok alkalmazandóak
beszámoló készítés a beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági mellékletet kell készíteni a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet mellékletének megfelelő tartalommal, melyet a jóváhagyásra jogosult testülettel el kell fogadtatnia.
közhasznú beszámolója  
kötelező könyvvizsgálat  
közfoglalkoztató ha közhasznú