Segítség az EU-s elszámoláshoz

Segítséget nyújthat ügyfeleinknek, az alábbi összefoglalás. Tapasztalataink alapján röviden és általánosságban összefoglaltuk a támogatások elszámolása során a legfontosabb csatolandó dokumentumokat és a leggyakoribb hiányosságokat

Immateriális javak beszerzése

Csatolandó dokumentumok

 • Számla eredeti és másolati példánya
 • Kifizetési bizonylat (bankszámlakivonat/banki igazolás) másolata
 • Megrendelés és/vagy szerződés
 • Amennyiben sem szerződés, sem megrendelés nem készül, úgy nyilatkozat erről
 • Tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv, melyen a Kedvezményezett a vásárolt szoftver/licensz átvételét igazolja

Gyakori hibák

 • Átadás-átvételi jegyzőkönyv nem kerül benyújtásra

                                           

Szolgáltatás igénybevétele

Csatolandó dokumentumok

 • Számla eredeti és másolati példányban
 • Kifizetési bizonylat (bankszámlakivonat/banki igazolás) másolata
 • Megrendelés és/vagy szerződés másolata
 • Amennyiben sem szerződés, sem megrendelés nem készül, úgy nyilatkozat erről
 • A számlakiállító és a Kedvezményezett együttes teljesítésigazolása, ami tartalmazza legalább az elvégzett munka megnevezését, a teljesítésigazolás által lefedett időszakot, a munka nettó értékét valamint a felek cégszer, aláírását [aláírás ill. cégbélyegző]
 • Oktatási költség elszámolása esetén a képzés sikeres elvégzését igazoló oklevelek másolata, ezek hiányában a Kedvezményezett cégszerű, aláírásával ellátott nyilatkozat arról, hogy oklevelek nem kerültek kiállításra
 • Tanácsadási költség elszámolása esetén a tanácsadó cég által készített tanulmány másolata

Gyakori hibák

 • Teljesítésigazolások nem tartalmazzák az összes szükséges elemet
 • Teljesítésigazolások nem kétoldalúak
 • Oktatási költség elszámolása esetén nem kerülnek benyújtásra a képzés sikeres elvégzését igazoló oklevelek másolatait
 • Tanácsadási költség elszámolása esetén elmarad a tanácsadó cég által készített tanulmány másolatának benyújtása. Amennyiben tanulmány nem készül, úgy annak megadása, hogy a tanácsadás a projekt mely szakaszaihoz, milyen céllal kapcsolódott, milyen tárgykörökre terjedt ki, kik voltak a résztvevői, mikor és milyen időtartamban került igénybevételre.
 • A másolatban benyújtott dokumentumok nem kerülnek hitelesítésre (Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat szöveg + cégszerű aláírás)

Személyi jellegű költségek (K + F projektek)

Az elszámoláshoz csatolandó dokumentumok:

 • Személyi jellegű költségek összesítője
 • Munkaszerződés
 • Munkaszerződés módosítás
 • Munkaköri leírás
 • Munkaidő nyilvántartás
 • Bankszámlakivonat a bérátutalásról
 • Adóhatóság folyószámla kivonata az illetményekről
 • Nyilatkozat adótípusonként az elszámolni kívánt bérköltséghez

Gyakori hibák:

 • Az összesítőben szerepeltetett bruttó bérek után fizetendő járulékok nem a törvényben meghatározott mértékkel kerülnek feltüntetésre.
 • Nem megfelelően kerül kitöltésre a nettó bér és járulékai kifizetését igazoló bizonylat dátuma és sorszáma.
 • Az elszámolható költség összege nem megfelelő, a munkaidő ráfordítás pontatlan megadása miatt (kerekítés)
 • Az összesítő alján található nyilatkozat nem megfelelő kitöltése (ez jelen estekben azért fordul elő, mert nem megfelelő formanyomtatvány kerül letöltésre a Kedvezményezett által)
 • Nettó bérek kifizetésének igazolása:
  • csoportos átutalás: amennyiben a közleményben nincs ráutalás, hogy a munkabérek átutalását tartalmazza, nyilatkozat benyújtása szükséges.
  • készpénzben történő kifizetésnél a kiadási pénztárbizonylaton nem szerepel a kiállító vagy a pénztáros aláírása, valamint az összeg átvevőjének aláírása, kivéve, ha a kifizetés bérjegyzéken történik.
  • Járulékok kifizetésének igazolása:
  • Amennyiben a járulékok nem befizetéssel történnek, a nyilatkozat adótípusonként nem megfelelően kerül kitöltésre, valamint nem kerül benyújtásra a NAV folyószámla kivonat.
  • A szakképzési hozzájárulás azon összege is elszámolásra kerül, mely pénzügyileg még nem teljesül.
 • A projekt terhére nem elszámolható költség a szabadság, betegszabadság, táppénz, munkaszünet és ünnepnap, stb, így nem kerülnek arányosításra a munkabérek.
 • Az ügyvezető igazgató bére nem kerül arányosításra.
 • Nem kerülnek benyújtásra:
  • a munkaszerződések és azok módosításai, munkaköri leírások, a munkaidő-nyilvántartás,
  • a személyi jellegű összesítő elektronikus adathordozón