A távolléti díj számításával összefüggő módosítások

A legjelentősebb változás a távolléti díj számításának módszerében történik. A távolléti díjat az esedékesség időpontjában érvényes alapbér, pótlékátalány és az esedékesség időpontját megelőző utolsó hat hónapra kifizetett teljesítménybér és az utolsó hat hónapra kifizetett bérpótlék figyelembe vételével kell megállapítani. A törvény módosítja a havi béres munkavállalók esetében a havi bér arányos részének kiszámítására vonatkozó rendelkezéseket. A továbbiakban a korábbi gyakorlattal megegyezően a munkavállalót a havidíja az általános munkarend szerinti munkanapoktól függetlenül, mindig azonos összegben illeti meg. A havi bér arányos részét kell elszámolni hónap közben történő belépés és kilépés esetén, valamint azokban az esetekben is, ha a munkavállaló az adott hónapban csak a munkanapok egy részét dolgozza le. Az új távolléti díj számítási módszert az augusztus hónapra kezdődő távollétek elszámolásánál kell először alkalmazni. Ha a távolléti díj a távollét során módosul, a távollét módosítást követő tartamára a távolléti díj módosított összegét kell figyelembe venni. Ha időközben a munkavállalónak 2013. augusztus 1-jén béremelést adtak, az augusztusra járó szabadságok esetén már az új alapbérrel kell a távolléti díjat megállapítani. A munkaidőkeret lejárta előtti munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó eljárási szabályokat már nem csak munkaidőkeret esetén, hanem bizonyos esetekben az általános munkarendben dolgozó munkavállalók munkaviszonyának megszüntetése esetén is alkalmazni kell. A módosító törvény megerősíti azt a gyakorlatot, miszerint az apának gyermeke születésekor járó pótszabadságot arányosítani abban az esetben sem lehet, ha a munkaviszony év közben kezdődött vagy szűnt meg. A törvényváltozás lazít az egyenlőtlen munkaidőbeosztás esetén történő szabadság nyilvántartás szabályain.Lehetősége van a munkáltatónak arra, hogy választása szerint az általános szabályok szerint napban adja ki a szabadságot. A másik lehetőség, hogy a munkáltató a munkaidő beosztáshoz igazodóan adja ki a szabadságot,azzal azonos óraszámban számolja el és tartja nyilván.

Fontos változás van az év közben kezdődő munkaviszonyok esetén a betegszabadság vonatkozásában is. A módosítással a munkavállalót a táppénzre jogosultságot megelőző napig a betegszabadságra vonatkozó díjazás illeti meg.

A törvényváltozás jelentősen bővíti a vasárnapi pótlékra jogosultak körét. 2013. augusztus 1-jétől a vasárnapi pótlék minden olyan munkavállalót megillet, aki rendkívüli munkaidőben dolgozik vasárnap, munkáltatójának tevékenységétől, illetve a munkavállaló munkakörétől függetlenül. A változások következtében 2013. augusztus 1-jétől a felszámolási eljárásban is alkalmazni kell a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a tájékoztatási kötelezettséget. 2014. január 1-jétől két fontos változást hoz a törvénymódosítás. Egyrészt a kötetlen munkarend esetén már nem feltétel, hogy a munkáltató a munkaidő legalább fele beosztásának jogát átengedje a munkavállalónak.

Másrészt január 1. után a munkáltató és a munkavállaló csak az életkor alapján járó pótszabadság következő évre történő átvitelében állapodhat meg.