Számlázáshoz gyakorlati tudnivalók

A számlázásról szóló szabályokat az áfa-törvény, a számviteli törvény és a 24/1995. (XI. 22) PM rendelet szabályozza. 2013-tól több új adatot is fel kell tüntetni a számlán.

1. A partner adószámának feltüntetése

A számla adattartalma 2013-ban kibővült az alábbiakkal: a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószámát is fel kell tüntetni, ha belföldi fordított adózás alá esik az ügylet vagy közösségen belüli beszerzésről van szó (itt értelemszerűen a közösségi adószámot kell feltüntetni) és a termék beszerzőjére, szolgáltatás igénybevevőjére áthárított áfa összege eléri a 2 millió forintot. További feltétel, hogy a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön letelepedett, vagy lakóhelye, szokásos tartózkodási helye belföldön van.

Mit is jelent ez a gyakorlatban?
Az úgynevezett általános forgalmi adóra regisztrált adóalanyoknak a fentieket nem kell figyelniük, illetve amíg a 2 millió forintot nem éri el az áthárított adó összege, nem kell elkérni a partner adószámát.

Kik azok az áfa regisztráltak?

Az áfa-törvény alapján adót kell fizetni:
a) adóalany által – ilyen minőségében – belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása,
b) terméknek az Európai Közösségen belüli egyes, belföldön és ellenérték fejében teljesített beszerzése és
c) termék importja  után.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) értelmében adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat. Az áfa regisztráltak ennek érdekében az adóköteles ügylet megkezdését megelőzően az állami adóhatóságnál az e célra szolgáló nyomtatványon (T201 bejelentő és változás bejelentő lap), írásban teljesítik bejelentkezési kötelezettségüket.

Áfa regisztrált az állami adóhatóságnál nyilvántartásba vett külföldi személy, aki/ami az Áfa tv. hatálya alá tartozó, belföldön adóköteles ügyletet végez, és a Magyar Köztársaság területén székhellyel, telephellyel, állandó vagy ideiglenes lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik (azaz nem telepedett le gazdasági céllal).

 

2. Pénzforgalmi elszámolás

A pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalanynak a pénzforgalmi elszámolás időszakában az általa belföldön teljesített ügylet áthárított forgalmi adóját – egyes kivételekkel – az adót is tartalmazó ellenértéknek a jóváírásakor, kézhezvételekor kell fizetendő adóként megállapítania és befizetnie, azaz „egyszeres könyvvitelű” szemlélet a kettős könyvvitelű vállalkozásoknál.

Másik nehezítés, ha a pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany az ügyletről kibocsátott számláján nem tünteti fel a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést, úgy a számlán szerepeltetett termékértékesítésére, szolgáltatásnyújtására a pénzforgalmi elszámolást nem alkalmazhatja. Azaz az ügyletet terhelő fizetendő adót az általános szabályok alapján kell megállapítania. A számla kibocsátó a bizonylatnak az előírásoktól eltérő módon való kiállítása miatt ezen felül még mulasztási bírsággal is sújtható.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany által a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést tartalmazó számlában áthárított adó tekintetében a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adóalany levonási joga a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany által fizetendő adó megállapításának időpontjában keletkezik. Tehát a pénzforgalmi elszámolást választó adóalanynak a fizetendő adót az ellenérték kézhezvételének, jóváírásának időpontjában kell megállapítani, ezért a pénzforgalmi elszámolást nem választó, de pénzforgalmi elszámolású számlát befogadó vevő adólevonási joga is ebben az időpontban keletkezik.

 

3. Záradékok a számlán

A számlákon újfajta záradékokat kell kötelezően feltüntetni a megváltozott adózási módok bevezetése miatt az Áfa tv. 169.§-a szerint, melyek az alábbiak:

Ø     „Önszámlázás”, amikor a számlát a terméket beszerző vagy szolgáltatást igénybevevő állítja ki

Ø     „Pénzforgalmi elszámolás”, aki ezt az új formát választotta

Ø     „Kisadózó”, aki a kisvállalkozói tételes adózást választotta

Ø     „Fordított adózás”, bizonyos tevékenységeknél

Ø     „Különbözet szerinti szabályozás- utazási irodák”

Ø     „Különbözet szerinti szabályozás-használt cikkek”

Ø     „Különbözet szerinti szabályozás-gyűjteménydarabok és régiségek”

Ø     „Adómentes….” + jogszabályi vagy hozzáadott érték rendszeréről szóló irányelv megfelelő pontjára való hivatkozás (vagy bármilyen más módon egyértelmű utalás az adómentes teljesítésre).

Ezek a záradékok fontos információt hordoznak az áfa levonási jog gyakorlásához és egyéb adatszolgáltatás teljesítéséhez. A számla kiállítója mulasztási bírságot kockáztat, de valóban nélkülözhetetlen információt hordoz a számla annak befogadója részére.

 

Javasolt szöveges utalások a közösségi-  vevő, megrendelő felé kiállított számlákban:

Egyszerű hivatkozások csak magyar nyelven:

Közösségi ügylet Javasolt szöveg
29/A.§ szerinti adómentes közösségi értékesítés Adómentes közösségi értékesítés
29/D.§ (2) Háromszögügylet középső beszerzője Az adót a vevő fizeti
15.§ (5) és 15/A.§ -ba tartozó közösségi   szolgáltatásnyújtás Az adót a megrendelő fizetivagy Fordított adózás

 Angol és német nyelvű hivatkozások a hatodik áfa irányelv szerint, a magyar áfa tv. szabályai szerint is (bővebb):

A hatodik irányelv 22.

cikke szerinti

magyar nyelvű szöveg

A hatodik irányelv[1] 22.   cikke szerintiangol nyelvű szöveg A hatodik irányelv 22.cikke szerinti

német nyelvű szöveg

A vevő az ÁFA megfizetésére köteles személy. 

(Áfa tv.29/A.§ szerinti adómentes közösségi   értékesítés, valamint a

29/D.§ (2) szerinti Háromszögügylet középső beszerzője)

The costumer is liable to pay VAT. Der Kunde ist Mehrwertsteuerschuldner.
 Az értékesítés a fordított adózási eljárás alá   tartozik.

 

(Áfa tv. 15.§ (5) és 15/A.§ -ba tartozó közösségi   szolgáltatásnyújtás)

 The supply is subject to the reverse-charge-procedure  Verkauf unter der Wirkung des   Reverse-Charge-Verfahrens.
 Az adóképviselő[2] az   ÁFA megfizetésére köteles személy.  The tax representative is liable to pay VAT.

 

 Der Steuervertreter ist Mehrwertsteuerschuldner
 Új közlekedési eszköz közösségen belüli értékesítése.  Intra-Community supply of new means of transport.  Innergemeinschaftliche Lieferung neuer Fahrzeuge.
 Adómentes értékesítés.  The supply is exempt.  Für die Leistung gilt eine Steuerbefreiung.
 Árrés-adózás alkalmazása a hatodik irányelv   (77/388/EEC) 26a cikke alapján.[3]  The margin scheme is applied under conditions laid down   in Article 26a of the Sixth Directive (77/388/EEC).  Differenzbesteuerung nach Artikel 26a der Sechsten   Richtlinie (77/388/EWG)
 Árrés-adózás alkalmazása a hatodik irányelv   (77/388/EEC) 26 cikke alapján.[4]  The margin scheme is applied under conditions laid down   in Article 26 of the Sixth Directive (77/388/EEC).  Differenzbesteuerung nach Artikel 26 der Sechsten   Richtlinie (77/388/EWG).