Tájékoztató a kifizető által ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott, sporteseményre vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet adómentesnek minősülő juttatásával összefüggő egyes kérdésekről

Az Szja tv. 1. számú melléklet 8.28. pont b) alpontjának rendelkezése alapján  nem pénzben kapott juttatásként adómentes a kifizető által ugyanazon magánszemélynek  ingyenesen vagy kedvezményesen az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben  juttatott, sporteseményre vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére – muzeális  intézmény és művészeti létesítmény  (kiállítóhely)  kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet  által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére – szóló belépőjegy, bérlet,  továbbá könyvtári beiratkozási díj.

A juttató és a juttatásban részesülő személye

A rendelkezés kifejezetten kifizető-magánszemély kapcsolatban biztosítja az adómentes  juttatás lehetőségét. Ilyen kapcsolat áll fenn a munkáltatók és a munkavállalók,  illetve a vállalkozás és a magánszemély üzleti partnere között is, feltéve, hogy  a munkáltató vagy a vállalkozás megfelel a kifizető fogalmának, azaz   ha jellemzően  belföldi illetőségű jogi személyről, egyéb szervezetről, egyéni vállalkozóról  van szó. A kifizető fogalmát az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény  178. § 18. pontja határozza meg.

Az adómentes juttatásra tehát évi 50 ezer forintig akkor is lehetőség van, ha  a juttató   a munkáltató, és a juttatásban részesülő személy a munkavállaló, illetve  akkor is, ha    a juttatás a vállalkozás és az üzleti partner között valósul meg.  Ezt az értelmezést az sem befolyásolja, hogy például az üzleti partnernek adott  színházjegy megfelel az üzleti ajándék fogalmának is, mivel nincs olyan szabály,  amely alapján ebben az esetben a magasabb adókötelezettséget eredményező szabályt  kellene a kifizetőnek alkalmaznia.

Milyen kulturális szolgáltatások sorolhatók az adómentesen juttatható körbe?

Adómentes lehet a belépőjegy, bérlet formájában adott juttatás, ha az:

  • muzeális intézmény, művészeti létesítmény kiállítására,

  • színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, vagy

  • közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatatás  igénybevételére

szól.

A muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítása a szavak hétköznapi jelentése alapján értelmezhető fogalmak. Ugyanakkor az állatkerti szolgáltatás – eltérő tevékenységi besorolása  okán – nem tartozik ide.

A színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadások közös jellemzője, hogy az előadások élőszereplősek. Így a hagyományos színházi,  cirkusz és koncert produkciókon kívül ide sorolhatók a komoly- és könnyűzenei  előadások, továbbá a színház és zenei elemeket egyaránt tartalmazó produkciók  (opera, operett), de ide tartoznak a kabaré vagy humorest jellegű fellépések is,  függetlenül attól, hogy azokat ki szervezi, illetve milyen intézmény ad azoknak  otthont.

A közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatatás értelmezéséhez a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és  a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 1. számú  mellékletének r) pontja ad iránymutatást, amely szerint közművelődési tevékenység a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúraelsajátító,  művelődő és alkotó célú cselekvése, amely jellemzően együttműködésben, közösségekben  valósul meg. Közművelődési tevékenységet azonban nemcsak közművelődési intézményben  [Kultv. 1. számú melléklet p) pont], hanem bármely helyen, például az ún. közösségi  színtéren [Kultv. 1. számú melléklet s) pont] is meg lehet valósítani.

Az előzőekből következően egy művelődési központ által szervezett vagy a   faluháztól  bérelt helyiségben működtetett táncház, bármilyen alkotó foglalkozás, klub, szakkör,  ismeretterjesztő előadás stb. adómentes kulturális szolgáltatásnak    tekinthető, ugyanakkor a piaci alapon szerveződő mozik tevékenysége nem     sorolható ide.

Adható-e az adómentes juttatás utalvány formájában?

Az Szja tv. 1. számú melléklet 8.28. pont b) alpontja tételesen nem rendelkezik  arról, hogy az adómentes juttatás utalvány formájában is biztosítható. Ugyanakkor  az Szja tv. 1. sz. mellékletének 9.1. pontja generális jelleggel kimondja, hogy

„Utalvány, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz e törvény külön rendelkezése  alapján vagy annak hiányában is akkor minősül e melléklet szerinti nem pénzben                adott juttatásnak, ha a juttatási feltételek alapján megállapítható,  hogy az mely termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben  használható fel, és egyebekben a juttatás körülményei megfelelnek az adómentességre  vonatkozó rendelkezésben foglalt feltételeknek.”

Ebből következően megállapítható, hogy adómentes lehet az az utalvány formájában  adott juttatás is, amely utalványokat kifejezetten csak az Szja tv. 1. számú melléklet  8.28. pont b) alpontjában felsorolt szolgáltatáskörben lehet felhasználni, azaz    amelyek kifejezetten csak sporteseményre vagy kulturális szolgáltatás   igénybevételére  szóló belépőjegy, bérlet megvásárlására, könyvtári beiratkozási díj kiegyenlítésére  használhatóak fel.