Az egyházi jogi személyek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének változásáról

Az egyházi jogi személyek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 218/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet (2013. december 31-ével hatályon kívülre kerül, helyette a szabályokat a 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: új határozza meg.

Jogszabály:

 • 2011. évi CCVI. Törvény lelkiismereti és vallásszabadságról
 • 296/2013. Kormányrendelet

Fogalmi meghatározás, jogállás:

 • Országgyűlés által elismert egyház = „bevett egyház  (1. sz. mellékletben tételesen felsorolva)
 • Önmagában NEM tekinthető vallási tevékenységnek például:
  • Nevelés, oktatás,
  • Egészségügy, gyermek- és ifjúságvédelem, szociális  munka,
  • Stb. (tételes felsorolást lásd a tv 6§ (4) pontjában
  • A bevett egyház, és annak  belső egyházi jogi személye

Jogi személyiségéből fakadóan

Belső szabályok szerint működnek (mind a bevett egyház, mind annak belső jogi személye)

A belső egyházi jogi személyre a bevett egyházra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Azonban ezt az Alapító Okiratban kell rögzíteni.

Nem minősül belső egyházi jogi személynek a vallási közösség által létrehozott:

 • Gazdasági társaság,
 • Alapítvány,
 • Egyesület.

Egyházi jogi személyek működésének szabályai

 • Hasonló feladatot ellátó állami-, önkormányzati intézményekkel azonos mértékű támogatásra jogosult
 • A foglalkoztatás munkajogi szempontból a közalkalmazotti szabályokhoz igazodik.
 • A hitéleti oktatás költségeit –külön megállapodás alapján- az állam biztosítja.
 • Alaptevékenysége mellett gazdasági-vállalkozási tevékenységet IS végezhet.

NEM minősül gazdasági – vállalkozási tevékenységnek:

 • Hitéleti tevékenység folytatása akár az intézményein, sportintézményen keresztül.
 • Üdülő hasznosítása, egyházi személy részére.
 • Hitéleti tevékenységhez szükséges kiadvány, kegytárgy előállítása, értékesítése.
 • Temető fenntartása.
 • Kizárólag hitéleti tevékenységet szolgáló tárgyi eszköz, immateriális javak készlet értékesítése
 • 1yHitéleti tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásnyújtása, ilyen célú tevékenységet szolgáló eszköz nem nyereségszerzési célú hasznosítása.
 • Közfeladat ellátásával kapcsolatos termék, jegyzet, tankönyv, kiadvány, tanulmány előállítása, értékesítése.
 • Egyházi személyek öngondoskodására létrehozott nyugdíjintézet, nyugdíjalap működtetése

Tevékenység bevételének minősül:

 • Vallási szolgáltatás ellenértéke, díja, térítése (pl.: stóladíj, stb.)
 • Tevékenységhez kapcsolódó kártalanítás, kártérítés, adóvisszatérítés, stb.
 • Tevékenységhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség nélkül kapottpénzügyileg rendezett támogatás, juttatás (adomány, perselypénz, stb.)
 • Szabad pénzeszközök, értékpapír után kapott kamat, osztalék, hozam.Az a része, mely a célszerinti tevékenység kapcsán merül fel!!!
 • Hitéleti célú bevételeit és azok felhasználását állami szerv nem ellenőrizheti!
 • NEM hitéleti célra nyújtott támogatást és annak felhasználását
 • az Állami Számvevőszék ellenőrizheti.
 • Nyilvántartására a számviteli tv. szabályai vonatkoznak.

Ha vállalkozási tevékenységet nem végez, akkor

 • Egyszeres könyvvitel, ha az alaptevékenység és vállalkozási tevékenység bevétele együtt az 50 millió forintot nem haladja meg, egyszeres könyvvitel és egyszerűsített beszámoló készülhet.
 • Kettős könyvvitel vezetése esetén:
  • Éves beszámoló  (1-2. sz. melléklet szerinti)
  • Alap-, vállalkozási  tevékenység elkülönítése
  • Kiegészítő mellékletet, üzleti jelentést nem kell készítenie.
  • Valós értékelést nem alkalmazhatja

 Eredménytételek speciális elszámolása

 • Kapott adományokat BEVÉTELKÉNT számolja el,
 • Továbbutalási céllal kapott támogatás egyéb bevételnek minősül. A támogatás tovább utalásakor egyéb ráfordítás, de nem minősül költségek ellentételezésének, fejlesztési célú támogatásnak, átadott pénzeszköznek!
 • Továbbutalási céllal kapott támogatásokról: elkülönített nyilvántartást kell vezetni
 • Továbbutalási céllal kapott, de még tovább nem utalt támogatásokat passzíválni kell!
 • Ha vállalkozási tevékenységet IS folytat rezsi arányosítás.  Az alaptevékenységhez és a vállalkozási tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó költségeket és az általános költségeket az egyházi jogi személy a bevételek arányában vagy a tényleges igénybevételnek megfelelően, mérő-, mutatószámok segítségével osztja meg az alaptevékenység, illetve a vállalkozási tevékenység között.
 • Időbeli elhatárolás, AIE/PIE alkalmazása –ha nincs vállalkozási tevékenység- nem kötelezőKivéve a továbbutalási céllal kapott, de még tovább nem utalt támogatások elszámolását.
 • Alap-, vállalkozási tevékenység elkülönítése; szükség esetén „középső” oszlop
 • Alaptevékenység céljára felhasznált vállalkozási eredményről külön nyilvántartást kell vezetni
 • Ha a vállalkozási tevékenység (ár)bevétele > 300 MFt, akkor KÖTELEZŐ a könyvvizsgálat
 • Letétbe-helyezési kötelezettség: NINCS (számviteli politikában meghatározott módon tesz eleget)

A 2013. évről készített beszámolóra a 218/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 2013. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni, a 2014. évben induló naptári év könyvvezetésére és az erről a naptári évről készített beszámolóra pedig a 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet foglaltakat.