A kamarai hozzájárulás befizetése 2013-ban is kötelező

A kamarai hozzájárulás befizetése 2013-ban is kötelező, ennek díja 5 000 Forint/év, befizetési határideje pedig 2013. március 31.

A kamarai hozzájárulást az alábbi számlaszámokra kell:

Budapesti székhelyű cégek esetén: BKIK 10102086-02614500-02003005

Pest Megyei székhelyű cégek esetén: PMIK 10102086-11571302-12000007

Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a cég adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.

Elektronikus számlázás

Elektronikus számlának az a számla minősül, amelynek kibocsátása és befogadása elektronikus formában történik. Az elektronikus számla eredetének hitelessége és adattartalmának sértetlensége bármilyen módszerrel biztosítható. Elektronikus számlán időbélyegzőt nem kell elhelyezni. Az elektronikus számlázáshoz a felek erre vonatkozó előzetes és írásos megállapodása szükséges, kivéve, ha az elektronikus számlázást kötelező jelleggel törvény írja elő. Ha ugyanannak a számlabefogadónak a kibocsátó több elektronikus számlát tartalmazó számlaköteget küld meg, vagy bocsát rendelkezésére, akkor elegendő a különböző számlák azonosító adatait egyszer feltüntetni, feltéve, hogy minden számla esetében a teljes információ elérhető. 

Megőrzés szabályai

Papíralapú bizonylat esetében fő szabály szerint a kibocsátónak a másodlati példányt, a befogadónak az eredeti példányt kell megőrizni. Papíralapon kibocsátott bizonylat elektronikus formában is megőrizhető. Elektronikus számla kizárólag elektronikus formában őrizhető meg az eredet hitelességének és az adattartalom sértetlenségének biztosításával, s ezeket a követelményeket akkor is teljesíteni kell, ha a kibocsátás formátuma esetleg egy vagy több alkalommal megváltozik. Az elektronikus formában történő megőrzés esetén elektronikusan kell megőrizni a számla eredetének hitelességét és az adattartalom sértetlenségét biztosító adatokat is.

Számlázási határidő

Az adómentes Közösségen belüli termékértékesítésről kibocsátott számlát legkésőbb a teljesítés napját követő hónap 15. napjáig kell kibocsátani. Szintén a teljesítés napját követő hó 15. napjáig kell a számlát kiállítani annak a szolgáltatásnak az ellenértékéről, amelynél adófizetésre a szolgáltatás igénybevevője kötelezett. E körbe azok a szolgáltatások tartoznak, amelyeknél a teljesítés helye nem belföld, továbbá a szolgáltatást nyújtó belföldi adóalany a teljesítés helye szerinti tagállamban, illetve országban nem rendelkezik a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett állandó telephellyel. Minden más olyan esetben, amikor a számla áthárított adót nem tartalmaz, illetve annak áthárított adót nem kellene tartalmaznia, az áfatv. továbbra sem ír elő konkrét számlázási határidőt. E körbe az áfatv. 142. §-a szerinti fordítottan adózó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások, továbbá az alanyi adómentes adóalany által e minőségében teljesített ügyletek tartoznak.
.

 

Számlázásra irányadó jogszabály meghatározása

Az áfatv. ezidáig nem egyértelműen szabályozta azt a kérdést, hogy a számla kibocsátásánál mely tagállam rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

 

A fő szabály szerint számlát abban a tagállamban hatályos szabályok figyelembe vételével kell kiállítani, amely területére a teljesítés helye esik.

Szintén a fő szabály érvényesül abban az esetben is, ha a teljesítés helye más tagállam területére esik és a számlát a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője bocsátja ki a termék értékesítőjével, a szolgáltatás nyújtójával kötött megállapodása alapján.

A fő szabálytól eltérően a számla kibocsátásánál a terméket értékesítő, a szolgáltatást nyújtó gazdasági letelepedésének helye szerinti tagállam rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a teljesítés helyén a termék értékesítője, a szolgáltatás nyújtója nem rendelkezik gazdasági letelepedéssel és adófizetésre a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője kötelezett.

A számla kibocsátásánál ugyancsak a terméket értékesítő, a szolgáltatást nyújtó adóalany gazdasági letelepedésének helye szerinti tagállam rendelkezései az irányadóak, ha a teljesítés helye harmadik ország területére esik, s ott a termék értékesítője, a szolgáltatás nyújtója nem rendelkezik gazdasági letelepedéssel.

Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához

Az új munka törvénykönyvének (Mt.) 2013. január 1-jével hatályba léptek a távolléti díj számításával kapcsolatos szabályai, amellyel kapcsolatban a közelmúltban szakmai körökben és a sajtóban is többféle értelmezési lehetőség látott napvilágot. Jelen segédlettel ezért szeretnénk az új számítási módszert övező bizonytalanságot eloszlatni és a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályok helyes alkalmazásához segítséget nyújtani.

 

A távolléti díj számításának elvi módszerére vonatkozóan több megoldás is lehetséges. Értelemszerűen minden módszernek vannak előnyei és hátrányai. Az új munka törvénykönyve kapcsán a jogalkotót az a szándék vezette, hogy olyan módszert határozzon meg, amely a korábbi hatályos szabályozáshoz képest egyszerűbben és kevesebb adminisztrációval teszi lehetővé a szabadság tartamára járó távolléti díj kiszámítását. Ezt az egyszerűsítést szolgálta a törvény által meghatározott – az általános munkarend szerinti munkanapok számától független – 174-es osztószám alkalmazása is.

 

Rögzíteni szükséges, hogy a távolléti díj számításánál 2013. január 1-jétől bevezetett 174 órás osztószám a havi alapbéres bérformában alkalmazottakra vonatkozik.

 

A távolléti díj számításának új módszere tekintetében a személyi kört illetően a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalók és a közalkalmazottak érintettek, míg a közszolgálati tisztviselők, valamint a fegyveres és rendvédelmi szervek állományába tartozó szolgálati jogviszonyban állók nem. (Szintén nem érintettek a közfoglalkoztatásban résztvevők, mivel a közfoglalkoztatottat szabadsága tartamára a közfoglalkoztatási bér, illetve közfoglalkoztatási garantált bér illeti meg. A továbbiakban az egyszerűség kedvéért az érintettekre munkavállalókként fogunk hivatkozni.)

 

Az alapbér tekintetében a munkáltatók adminisztratív terheinek csökkentése érdekében az a megoldás született, hogy a távolléti napokra bármely hónapban ugyanolyan összegű alapbér járjon, tehát a mértéke ne változzon aszerint, hogy az adott hónapban mennyi az általános munkarend szerinti munkanapok száma. Tehát amíg a különben is átalányjellegű havi alapbér nem változik, a távolléti díj alapbér része is változatlan marad, függetlenül attól, hogy a munkavállaló például egy kevesebb vagy több munkanapot magában foglaló hónapban megy szabadságra. A munkanapok száma havonként általában 20 és 23 nap között szóródik a naptári hónap hossza és a hétköznapok/hétvégék hónapon belüli elhelyezkedésének függvényében, ezért az új számítási mód a gyakorlatban azt eredményezi, hogy a munkabérek az adott hónap munkanapjaitól függően – mind pozitív, mind negatív irányban – eltérhetnek a munkaszerződésben megállapított alapbértől.

 

Természetesen hasznos szakmai vitát folytatni arról, hogy a jogalkotó által választott számítási módszer minden tekintetben megfelelő-e, ugyanakkor a számításra vonatkozó törvényi szabályozást egyértelműnek tartjuk. Számítunk és nyitottak vagyunk ugyanakkor mind a munkaadók, mind a munkavállalók visszajelzéseire az új munka törvénykönyve gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai tekintetében, amelynek eredményeként szükség szerint sor kerülhet a törvény „finomhangolására”.

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium már kifejezte hajlandóságát arra, hogy a munkaadók, a munkavállalók és az egyéb jogalkalmazók visszajelzései alapján – az érdekképviseletekkel és más szakmai szervezetekkel közösen – áttekintse a hatályos szabályozást és a tárgyalások eredményeként, amennyiben szükséges, kezdeményezze a távolléti díjjal kapcsolatos szabályok módosítását. Ennek megtörténtéig a Nemzeti Munkaügyi Hivatal a távolléti díj számítására vonatkozóan a jogalkalmazást jelen módszertani segédlet közzétételével kívánja elősegíteni.

 

 

II.

 

 

Szabadság esetén a munkavállalónak az adott hónapra járó munkabére két részből tevődik össze: a ledolgozott munkanapokra járó arányos munkabérből, valamint a távollét idejére járó távolléti díjból. A sajtóban és az internetes portálokon megjelenő cikkek alapján a legnagyobb bizonytalanság a gyakorlatban azt övezte, hogy a távolléttel érintett hónapban hogyan kell meghatározni a munkával töltött időre járó alapbért. E szempontból fontos körülmény, hogy a 174 órával történő osztás csak a távolléti díj meghatározásánál alkalmazandó. A munka törvénykönyvének szabályaiból és az eddig követett joggyakorlatból is következik, hogy a munkában töltött napokra járó munkabér megállapításánál a havi alapbért a munkavállalóra irányadó általános munkarend szerinti havi munkanapok (munkaórák) számával kell elosztani, és ezt kell megszorozni az ebből ténylegesen ledolgozott munkanapok (munkaórák) számával. Szeretnénk tehát leszögezni, hogy a munkában töltött napokra járó bér meghatározásánál az egy órára eső távolléti díjjal nem lehet számolni, hiszen egyrészt a munkában töltött napok nem minősíthetők távollétnek, másrészt a számítás során a havibéres munkavállalónál csak a havi alapbérből, és nem az órabérből lehet kiindulni. A havibéres munkavállalót teljes hónap ledolgozása esetén magától értetődően a teljes havi alapbére illeti meg, következésképpen nem teljes hónapra a havibér arányos része jár, ezt pedig a tárgyhó munkanapjainak száma és a ténylegesen munkában töltött munkanapok arányában lehet kifejezni.

 

A havibér másik összetevőjét szabadság esetén a szabadság tartamára a 174-es osztószám figyelembevételével meghatározott távolléti díj alkotja. Ennek kiszámításához a havi alapbért 174-gyel kell osztani, majd meg kell szorozni a napi teljes munkaidő óraszámával és a szabadságnapok számával.

 

Fontosnak tartjuk továbbá az eddig elhangzottakkal összefüggésben azt is megjegyezni, hogy a havibéres munkavállaló esetén a havibér átalányjellege miatt a munkaszüneti napnak általában, így a távolléti díj számításánál sincs relevanciája, azaz sem munkanapként, sem távollétként nem számolható el. Mindez az Mt. 93. § (2) bekezdés és 146. § (3) bekezdés d) pontja alapján egyértelműen levezethető: Munkaszüneti nap esetén távolléti díj csak óra- vagy teljesítménybérezés esetén jár, ha az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökken a teljesítendő munkaidő.

 

A fentiektől eltérő megközelítések és számítási módszerek tehát nincsenek összhangban az új munka törvénykönyvének előírásaival és az abban megnyilvánuló jogalkotói szándékkal. Kétségtelen, hogy a távolléti díj számítására vonatkozó számítási mód miatt a dolgozónak járó havi munkabér fizetett távollét esetén a munkarend szerinti munkanapok számától függően havonként eltérést mutathat. Ebből következően az is előfordulhat, hogy szabadság esetén a munkabér nem éri el a munkaszerződésben megállapított alapbért, ugyanakkor a munkabérek védelme érdekében a havi alapbér a szabadság miatti távollét következtében sem lehet kevesebb, mint a kötelező legkisebb munkabér, illetőleg a garantált bérminimum jogszabályban előírt összege. Ez esetben tehát az alapbért ki kell egészíteni a minimálbér mértékére.

 

A törvény által megadott számítási mód alkalmazása mindazonáltal nem kötelező. A törvénykönyv egy órára járó távolléti díj számítását meghatározó 149. § (1) bekezdés a) pontjától az eltérést a 165. § lehetővé teszi, eszerint a 174-es osztószámtól a munkaszerződés a munkavállaló javára, illetve a kollektív szerződés bármilyen irányban eltérhet.

 

 

III.

 

 

Az előzőekben tárgyalt új számítási módszer tehát havi alapbér esetén eltér a távolléti díj korábban alkalmazott számítási módjától, emiatt szokatlannak tűnhet az ezzel először szembesülők számára. A könnyebb érthetőség kedvéért ezért gyakorlati példák segítségével mutatjuk be a javasolt, általunk helyesnek tartott számítási módot.

 

 

1. Példa:

 

A havidíjas munkavállaló számára egy huszonkét munkanapos és egy húsz munkanapos hónapban 3-3 nap szabadságot adnak ki. A munkavállaló bruttó havi alapbére 200000,- Ft.

Egy huszonkét munkanapos hónapban a munkanapok száma 22 és van egy munkaszüneti nap is, amit azonban nem veszünk figyelembe a számításnál, így a munkavállalót megillető havi bér a következő összetevőkből fog összeállni:

 

A ledolgozott munkanapokra járó bér:          200000 Ft / 22 × 19 = 172727 Ft

 

-        ahol egy huszonkét munkanapos hónap munkanapjainak száma 22, 19 pedig a ledolgozott munkanapok száma

 

Távolléti díj:                                                  200000 Ft / 174 × 8 × 3 = 27586 Ft

 

-        ahol 174 a törvényben meghatározott osztószám, amely megadja az egy órára jutó távolléti díj összegét, 8 az általános munkarend szerinti napi munkaidő órában, 3 pedig a távollét napjainak száma

 

A munkavállaló havi bruttó munkabére tehát:

 

172727 Ft  + 27586 Ft = 200313 Ft

 

A fenti összeg kismértékben meghaladja tehát a munkavállaló havi alapbérét, de ezen összeg megilleti a munkavállalót a törvényben rögzített számítási mód alapján.

 

Egy húsz munkanapos hónapban a munkanapok száma csak 20, ezért az ebben a hónapban kiadott 3 nap szabadság azt eredményezi, hogy a munkavállaló havi bére 197586 Ft lesz, amely alacsonyabb, mint a szerződés szerinti alapbére, azonban a munkabér kiegészítése nem kötelező, mert az összeg a minimálbért, illetve a garantált bérminimumot meghaladja.

 

 

2. Példa:

 

A munkavállaló havi alapbére megegyezik a minimálbérrel, azaz 98000 Ft-tal, és 3 nap szabadságot vesz ki egy huszonkét munkanapos, illetve egy húsz munkanapos hónapban. A számítás a következőképpen fog alakulni:

 

 

 

Egy huszonkét munkanapos hónapban a munkavállalónak a szerződés szerinti bérét kismértékben meghaladó munkabér jár. Mivel egy húsz munkanapos hónapban a munkavállaló bére a számítás alapján nem érné el a minimálbért, ezért a munkavállaló bérét fel kell emelni a minimálbér mértékéig.

 

 

3. Példa:

 

A munkavállaló havi alapbére 100000 Ft, ami meghaladja a minimálbért. A 6 nap szabadság miatt azonban egy húsz munkanapos hónapban a bére nem érné el a minimálbér összegét, ezért ebben a hónapban a bérét ki kell egészíteni a minimálbérre. Egy huszonkét munkanapos hónapban viszont ilyen kiegészítési kötelezettség nincs, hiszen a számított bér meghaladja a minimálbér összegét.

 

 

 

4. Példa:

 

A munkavállaló részmunkaidőben dolgozik, napi négy órában, havi alapbére 80000 Ft és 4 nap szabadságot vesz ki. Ebben az esetben az egy órára jutó távolléti díj kiszámításához a havibért osztani kell a 174 időarányos részével. Négy órás részmunkaidő esetében ez az osztószám 174 × 4 / 8 = 87. A távollétre járó díjazás kiszámításánál a havibért tehát 87-tel kell osztani és a részmunkaidőnek megfelelő napi óraszámmal, 4-gyel kell szorozni. A kapott havibér összege egy huszonkét munkanapos hónapban magasabb, egy húsz munkanapos hónapban alacsonyabb lesz a havi alapbér mértékénél, de a minimálbér időarányos részét – ami napi négy órás részmunkaidő esetén 49000 Ft-nak felel meg – eléri, így kiegészítése nem kötelező.

 

 

 

5. Példa:

 

A munkavállaló részmunkaidőben, napi 6 órában dolgozik, havi alapbére a minimálbér arányos része, 73500 Ft és 6 nap szabadságot vesz ki. Az eset a számítást tekintve az előző példához hasonló, annyiban tér el attól, hogy a távolléti díj számításánál az osztószám a napi 6 órás részmunkaidő miatt 174 × 6 / 8 = 130,5 lesz, továbbá a munkabér védelme érdekében itt is ki kell egészíteni a munkavállaló bérét a 3. példához hasonlóan.

 

 

Számlázáshoz gyakorlati tudnivalók

A számlázásról szóló szabályokat az áfa-törvény, a számviteli törvény és a 24/1995. (XI. 22) PM rendelet szabályozza. 2013-tól több új adatot is fel kell tüntetni a számlán.

1. A partner adószámának feltüntetése

A számla adattartalma 2013-ban kibővült az alábbiakkal: a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószámát is fel kell tüntetni, ha belföldi fordított adózás alá esik az ügylet vagy közösségen belüli beszerzésről van szó (itt értelemszerűen a közösségi adószámot kell feltüntetni) és a termék beszerzőjére, szolgáltatás igénybevevőjére áthárított áfa összege eléri a 2 millió forintot. További feltétel, hogy a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön letelepedett, vagy lakóhelye, szokásos tartózkodási helye belföldön van.

Mit is jelent ez a gyakorlatban?
Az úgynevezett általános forgalmi adóra regisztrált adóalanyoknak a fentieket nem kell figyelniük, illetve amíg a 2 millió forintot nem éri el az áthárított adó összege, nem kell elkérni a partner adószámát.

Kik azok az áfa regisztráltak?

Az áfa-törvény alapján adót kell fizetni:
a) adóalany által – ilyen minőségében – belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása,
b) terméknek az Európai Közösségen belüli egyes, belföldön és ellenérték fejében teljesített beszerzése és
c) termék importja  után.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) értelmében adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat. Az áfa regisztráltak ennek érdekében az adóköteles ügylet megkezdését megelőzően az állami adóhatóságnál az e célra szolgáló nyomtatványon (T201 bejelentő és változás bejelentő lap), írásban teljesítik bejelentkezési kötelezettségüket.

Áfa regisztrált az állami adóhatóságnál nyilvántartásba vett külföldi személy, aki/ami az Áfa tv. hatálya alá tartozó, belföldön adóköteles ügyletet végez, és a Magyar Köztársaság területén székhellyel, telephellyel, állandó vagy ideiglenes lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik (azaz nem telepedett le gazdasági céllal).

 

2. Pénzforgalmi elszámolás

A pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalanynak a pénzforgalmi elszámolás időszakában az általa belföldön teljesített ügylet áthárított forgalmi adóját – egyes kivételekkel – az adót is tartalmazó ellenértéknek a jóváírásakor, kézhezvételekor kell fizetendő adóként megállapítania és befizetnie, azaz „egyszeres könyvvitelű” szemlélet a kettős könyvvitelű vállalkozásoknál.

Másik nehezítés, ha a pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany az ügyletről kibocsátott számláján nem tünteti fel a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést, úgy a számlán szerepeltetett termékértékesítésére, szolgáltatásnyújtására a pénzforgalmi elszámolást nem alkalmazhatja. Azaz az ügyletet terhelő fizetendő adót az általános szabályok alapján kell megállapítania. A számla kibocsátó a bizonylatnak az előírásoktól eltérő módon való kiállítása miatt ezen felül még mulasztási bírsággal is sújtható.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany által a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést tartalmazó számlában áthárított adó tekintetében a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adóalany levonási joga a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany által fizetendő adó megállapításának időpontjában keletkezik. Tehát a pénzforgalmi elszámolást választó adóalanynak a fizetendő adót az ellenérték kézhezvételének, jóváírásának időpontjában kell megállapítani, ezért a pénzforgalmi elszámolást nem választó, de pénzforgalmi elszámolású számlát befogadó vevő adólevonási joga is ebben az időpontban keletkezik.

 

3. Záradékok a számlán

A számlákon újfajta záradékokat kell kötelezően feltüntetni a megváltozott adózási módok bevezetése miatt az Áfa tv. 169.§-a szerint, melyek az alábbiak:

Ø     „Önszámlázás”, amikor a számlát a terméket beszerző vagy szolgáltatást igénybevevő állítja ki

Ø     „Pénzforgalmi elszámolás”, aki ezt az új formát választotta

Ø     „Kisadózó”, aki a kisvállalkozói tételes adózást választotta

Ø     „Fordított adózás”, bizonyos tevékenységeknél

Ø     „Különbözet szerinti szabályozás- utazási irodák”

Ø     „Különbözet szerinti szabályozás-használt cikkek”

Ø     „Különbözet szerinti szabályozás-gyűjteménydarabok és régiségek”

Ø     „Adómentes….” + jogszabályi vagy hozzáadott érték rendszeréről szóló irányelv megfelelő pontjára való hivatkozás (vagy bármilyen más módon egyértelmű utalás az adómentes teljesítésre).

Ezek a záradékok fontos információt hordoznak az áfa levonási jog gyakorlásához és egyéb adatszolgáltatás teljesítéséhez. A számla kiállítója mulasztási bírságot kockáztat, de valóban nélkülözhetetlen információt hordoz a számla annak befogadója részére.

 

Javasolt szöveges utalások a közösségi-  vevő, megrendelő felé kiállított számlákban:

Egyszerű hivatkozások csak magyar nyelven:

Közösségi ügylet Javasolt szöveg
29/A.§ szerinti adómentes közösségi értékesítés Adómentes közösségi értékesítés
29/D.§ (2) Háromszögügylet középső beszerzője Az adót a vevő fizeti
15.§ (5) és 15/A.§ -ba tartozó közösségi   szolgáltatásnyújtás Az adót a megrendelő fizetivagy Fordított adózás

 Angol és német nyelvű hivatkozások a hatodik áfa irányelv szerint, a magyar áfa tv. szabályai szerint is (bővebb):

A hatodik irányelv 22.

cikke szerinti

magyar nyelvű szöveg

A hatodik irányelv[1] 22.   cikke szerintiangol nyelvű szöveg A hatodik irányelv 22.cikke szerinti

német nyelvű szöveg

A vevő az ÁFA megfizetésére köteles személy. 

(Áfa tv.29/A.§ szerinti adómentes közösségi   értékesítés, valamint a

29/D.§ (2) szerinti Háromszögügylet középső beszerzője)

The costumer is liable to pay VAT. Der Kunde ist Mehrwertsteuerschuldner.
 Az értékesítés a fordított adózási eljárás alá   tartozik.

 

(Áfa tv. 15.§ (5) és 15/A.§ -ba tartozó közösségi   szolgáltatásnyújtás)

 The supply is subject to the reverse-charge-procedure  Verkauf unter der Wirkung des   Reverse-Charge-Verfahrens.
 Az adóképviselő[2] az   ÁFA megfizetésére köteles személy.  The tax representative is liable to pay VAT.

 

 Der Steuervertreter ist Mehrwertsteuerschuldner
 Új közlekedési eszköz közösségen belüli értékesítése.  Intra-Community supply of new means of transport.  Innergemeinschaftliche Lieferung neuer Fahrzeuge.
 Adómentes értékesítés.  The supply is exempt.  Für die Leistung gilt eine Steuerbefreiung.
 Árrés-adózás alkalmazása a hatodik irányelv   (77/388/EEC) 26a cikke alapján.[3]  The margin scheme is applied under conditions laid down   in Article 26a of the Sixth Directive (77/388/EEC).  Differenzbesteuerung nach Artikel 26a der Sechsten   Richtlinie (77/388/EWG)
 Árrés-adózás alkalmazása a hatodik irányelv   (77/388/EEC) 26 cikke alapján.[4]  The margin scheme is applied under conditions laid down   in Article 26 of the Sixth Directive (77/388/EEC).  Differenzbesteuerung nach Artikel 26 der Sechsten   Richtlinie (77/388/EWG).
Posted in Uncategorized

2013. február 15.-ig van lehetőség nyilatkozattételre, az egyszerűsített adóbevallás tekintetében

Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a magánszemély nyilatkozata alapján az állami adóhatóság elkészítse az egyszerűsített személyi jövedelemadó-bevallását.

Egyszerűsített bevallási nyilatkozatot az a magánszemély tehet, aki személyijövedelemadó-bevallás benyújtására kötelezett és nem kért munkáltatói adómegállapítást (vagy a munkáltatója azt nem vállalja), és az adóévben kizárólag munkáltató(k)tól és/vagy kifizető(k)től származott bevallási kötelezettség alá eső bevétele, melyből a kifizető (munkáltató) az adót/adóelőleget levonta. Az állami adóhatóság a visszaküldött nyilatkozatot feldolgozza, és ennek adataiból, valamint a saját adatbázisában nyilvántartott adatokból egy személyre szabott egyszerűsített bevallást készít, amelyet a nyilatkozaton megadott belföldi lakcímre küld meg, kivéve, ha a nyilatkozatot elektronikus úton küldik meg, mert ebben az esetben az egyszerűsített bevallás is elektronikus úton érhető majd el. Az adóhatóság által összeállított bevallás tartalmazza a megállapított adóalapot, az adót, a visszatérítendő, illetőleg a befizetendő adót.

A szükséges nyilatkozatot mindenki a 2013. január 31-ig kipostázott névre szóló személyijövedelemadó-bevallás csomagjába találja meg, vagy a NAV internetes portálján érheti el. A kitöltött, aláírt nyilatkozat postára adásának, illetve elektronikus úton történő visszaküldésének határideje: 2013. február 15. A visszaküldés határideje a visszaküldés formájától függetlenül jogvesztő!

A megfelelően kitöltött és határidőig megküldött nyilatkozatok esetében az egyszerűsített bevallásokat legkésőbb 2013. április 30-ig küldi meg az adóhatóság postai vagy elektronikus úton. Az egyszerűsített bevallás kézhezvételét követően a magánszemély vagy elfogadja, vagy az adatokat javítja, esetleg kiegészíti. Amennyiben a bevallás adatait javítja vagy kiegészíti, azt aláírva 2013. május 21-ig kell postára adnia, vagy elektronikus úton megküldenie, vagy személyesen benyújtania az adóhatóság ügyfélszolgálatain.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az egyszerűsített bevallás adataiban javítás vagy kiegészítés történik, és nem küldik vissza 2013. május 21-ig az adóhatósághoz, úgy a kiküldött bevallás benyújtott bevallásnak minősül. Amennyiben az egyszerűsített bevallásban foglaltakkal egyetért, nincs semmi teendője, a korábbi évekkel ellentétben nem kötelező a nyomtatványt visszaküldeni.

Posted in Uncategorized

Mikor kell pénztárbizonylatot nyomtatni?

A jogszabályok szerint minden cégnek rendelkeznie kell pénzkezelési szabályzattal, ez írja elő többek közt azt is, mikor szükséges bevételi illetve kiadási pénztárbizonylatot nyomtatni.
A pénztárbizonylat egy szigorú számadású nyomtatványnak minősülő dokumentum, melynek szabályozását a cégek a pénzkezelési szabályzatukban fektetik le.
Többnyire akkor kell pénztárbizonylatot kiállítani egy bejövő vagy kimenő összegről, ha más féle bizonylat nem került kiállításra az ügyletről, így csak a pénztárbizonylattal igazolható a készpénzes pénzmozgás. Ilyen eset például amikor az ügyfél letétet ad, a cég tulajdonosa tagi kölcsönként vesz ki pénzt vagy előleget fizet valamelyik alkalmazottjának.
Amennyiben a készpénzes mozgásról számla készül, akkor nem feltétlenül szükséges pénztárbizonylatot készíteni hozzá, mert már a számla is igazolja a készpénzmozgás tényét. Ez alól kivételt képez az az eset, ha a pénzkezelési szabályban lefektetik, hogy pénztárbizonylatot kell készíteni ezekről is. Házipénztár programmal egyszerűen készíthetőek el a hatályos jogszabályoknak megfelelő pénztárbizonylatok már az ügylet felvitelekor akár automatikusan is, így rengeteg idő megspórolható.
Posted in Uncategorized