Az egy éven túli mulasztás adószám-felfüggesztéssel jár

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2172 esetben függesztett fel adószámot a Nyugat-dunántúli régióban, mivel a vállalkozások adóbevallási, illetve adófizetési kötelezettségüknek az eredeti határidőtől, illetve esedékességtől számított 365 napon belül nem tettek eleget. Ha a felfüggesztést követő 180 napon belül sem történik teljesítés, akkor az adószámot törli a NAV.

Az adózóknak eleget kell tenni adóbevallási és adófizetési kötelezettségeiknek, hiszen ezek elmulasztása esetén nemcsak mulasztási bírsággal és késedelmi pótlékkal kell számolniuk, hanem adószámuk felfüggesztésével is. Ugyanis ha a vállalkozó 365 napon belül nem teljesíti kötelezettségeit, az adóhivatalnak mérlegelés nélkül fel kell függeszteni az adózó adószámát.

Az adószám-felfüggesztést megelőzi egy felszólítás, amely után ha a mulasztók annak ellenére sem tesznek eleget elmaradt kötelezettségeiknek, az adószámukat felfüggeszti az adóhivatal,így a vállalkozó sem a felfüggesztés alatt, sem pedig azt követően a felfüggesztés időtartamára nem érvényesíthet adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést. A felfüggesztő határozat jogerőre emelkedését követően az adózó az általános forgalmi adó levonási jogát sem gyakorolhatja.

A határozat jogerőre emelkedésétől a vállalkozásnak 180 napja van arra, hogy pótolja mulasztását. Ha ezen idő is eredménytelenül telik el, akkor a NAV mérlegelés nélkül törli az adózó adószámát. Amennyiben a vállalkozás közösségi adószámmal rendelkezik, akkor a felfüggesztés, illetve törlés azt is érinti. Azonban ha adózó az adószám törlésről szóló határozat kiadásától annak jogerőre emelkedéséig eleget tesz kötelezettségének, akkor az adóhivatal a felfüggesztést határozattal megszünteti, az adószám törlésről kiadott határozatot pedig visszavonja.

A NAV az adószám felfüggesztéséről és törléséről is értesíti a cégbíróságot, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervet, amelyek további eljárása a vállalkozás megszüntetését is eredményezheti.

Nonprofit szervezetek beszámoló készítése

Kapcsolódó jogszabályok:

  • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény)
  • a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.)
  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
  • a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. Rendelet
  • a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

 

- Milyen beszámolási kötelezettségük van a civil szervezeteknek az állami szervek felé a működésükkel kapcsolatban? 

A civil szervezet a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. A beszámoló formáját a civil szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg.

Számviteli beszámoló készítés, letétbe helyezés és közzététel – a gazdasági évet követő május 31-ig.

A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – Országos Bírósági Hivatalrészére megküldeni letétbe helyezés és közzététel céljából. Amennyiben a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 28. § (4) bekezdés, 30. §)

 

2014. évben május 31-ig kellett kérni a közhasznúságot is.

Egyéb adóbevallási kötelezettségei ugyanúgy vannak a civil szervezetnek is. Azaz a havi bevallás a járulékokról, éves szinten társasági adó és iparűzési adó és a kisadókat, amennyiben vonatkoznak rá.

 
- Költségvetésükkel el kell-e számolniuk a NAV, vagy valamely más állami szerv felé?

A költségvetésükkel nem kell elszámolni a NAV felé.

A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

A civil szervezet éves költségvetési tervét a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján készített beszámoló tartalmi elemeinek megfelelően készíti el. A civil szervezet szolgáltatásai fenntarthatósága biztosítása érdekében az ésszerű gazdálkodás elve szerint jár el, amely alapján az éves költségvetését úgy tervezi meg, hogy kiadásai és bevételei (adományok és felajánlások, költségvetési támogatások, gazdasági-vállalkozási tevékenységek bevétele, önkéntesek nem pénzbeli hozzájárulása, más bevételek) egyensúlyban legyenek.

  Költségvetést 5 MFt bevétel felett kell készíteni költségvetést. Ügyészégi vizsgálatnál vagy átfogó ellenőrzésnél szokták ellenőrizni.

Elnökségnek, kuratóriumnak kell elfogadnia és a határozatok tárában sorszám szerint kell felvezetni.
- Meg van-e az szabva, hogy kitől, milyen támogatást kaphatnak és az mire költhetik el? Ezeknek nyilvánosaknak kell-e lenniük?

Nincs megszabva. A civil szervezet kaphat bárkitől támogatást, de biztosítani kell a nyilvánosságot. Az OBH-hoz elküldött beszámolóban tételesen fel kell sorolni a Támogatókat. (Külön az állami támogatást, önkormányzati támogatást és egyéb támogatásokat is)

A beszámolóban rögzíteni kell a szerződés tényét, időtartamát és összegét, teljesen transzparens.

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat.

A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.

A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat.

 
- Ha a kötelezettségeiket elmulasztják, annak milyen következményei lehetnek?

A számviteli beszámoló és a közhasznúsági melléklet letétbe helyezése kötelező, amely kötelezettség teljesítésével párhuzamosan a civil szervezet honlapján is elérhetővé kell tenni a dokumentumokat. A letétbe helyezés elmulasztása esetén a civil szervezet nem részesülhet központi költségvetési támogatásban.

Ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget.

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

A közhasznú nyilvántartásba vétel és a közhasznú minősítés nyilvántartásból való törlése

44/A. § (1) 2014. december 31-éig a bíróság a közhasznú szervezet letétbe helyezett beszámolóját a letétbe helyezést követő hatvan napon belül megvizsgálja; ha a beszámoló alapján azt állapítja meg, hogy a szervezet a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg, a szervezet közhasznú minősítésének megszüntetéséről és az erre vonatkozó adat nyilvántartásból való törléséről határoz.

2014. december 31-éig a cégbíróság, és ha a nyilvántartásba vételre nem bíróság jogosult, az erre jogosult szervezet az (1) bekezdés és a 44. § rendelkezései szerint jár el – az eljárására irányadó szabályok szerint – az általa nyilvántartott szervezet közhasznúvá minősítése és a közhasznú jogállás nyilvántartásba történő bejegyzésére, illetve a közhasznú minősítés megszüntetése és a közhasznú jogállás nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárás során.

45. § (1)

(2) A cégbíróság és ha a nyilvántartásba vételre nem bíróság jogosult, az erre jogosult szervezet az (1) bekezdés és a 44. § rendelkezései szerint jár el – az eljárására irányadó szabályok szerint – az általa nyilvántartott szervezet közhasznúvá minősítése és a közhasznú jogállás nyilvántartásba történő bejegyzésére, illetve a közhasznú minősítés megszüntetése és a közhasznú jogállás nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárás során.

 

29. § (1) A civil szervezet könyvvezetése – a beszámolási kötelezettség függvényében – az egyszeres vagy a kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban történhet.

(5) Ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos (1)-(3) bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget.

47. § A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

 

49. § (1) Az ügyész a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szervnél indítványozhatja a közhasznú jogállás megszüntetését, ha a közhasznú szervezet működése és vagyonfelhasználása az e törvényben, a létesítő okiratban vagy az ennek alapján készített belső szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek nem felel meg, és ezen a szervezet az ügyészi felhívás ellenére sem változtat.

(2) Közhasznú szervezet közhasznú jogállását az ügyészség indítványa alapján a bíróság megszünteti, ha a szervezet a megszabott határidőn belül nem, vagy nem az előírásoknak megfelelő tartalommal teljesíti

a) a számviteli beszámolójának a 30. §-ban szabályozott letétbe helyezési, közzétételi kötelezettségét, illetve

b) a szervezet – letétbe helyezett beszámolója, közhasznúsági melléklete – nem felel meg a 32. § szerinti feltételeknek.

(3) Cégjegyzékbe bejegyzett közhasznú jogállású szervezet esetében a (2) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni.

(4) A bíróság az ügyész indítványa alapján megvizsgálja, hogy a közhasznú szervezet a közhasznúvá minősítés követelményeinek továbbra is megfelel-e. Ha e követelmények a vizsgált időszakban – az adatokból megállapíthatóan – nem teljesültek, a bíróság a közhasznú jogállás megszüntetéséről határoz, és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli.

Reklámadóval kapcsolatos tudnivalók

Az új adónem a reklámok közzétételéből származó bevételeket, valamint a saját célú reklámköltségeket is adóztatja. Saját célú reklám tárgya lehet minden , a cég saját terméke, áruja, szolgáltatása, tevékenysége, neve, vagy egyéb megjelenése. Elsődleges adókötelezettként a médiaszolgáltatók és a saját célú reklámot folytatók merülnek fel, ám a reklámtartalmat megrendelő adóalanyok is kötelezetté válhatnak. A törvény 2014. augusztus 15-én lépett hatályba. A reklámbevételek és az önreklámhoz kapcsolódó költségek együttesen alkotják (Ratv 5§(1)) az adóalapot. Ezek szerinti nettó árbevételek és költségek összegének együttes figyelembevétele szükséges az 500 millió forint adómentes adóalaphatár megállapításához. Bevallani és befizetni csak azoknak kell a reklámadót, akik elérik az előbbi értékhatárt. A Ratv 3§(1) szerinti elsődlegesen kötelezett adóalany amennyiben nem nyilatkozik arról, hogy bevallja és befizeti az adót, vagy arra egyébként nem kötelezet az adókötelezettsége havi 2,5 millió forintos költés felett átszáll a megrendelőre. Ez esetben az adó mértéke 20%, melyet havonta kell megállapítani. Továbbá bármilyen reklám közzétételével kapcsolatban felmerült költség nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, azaz a társasági adóban elismert költségnek. Ezt a szabályt a 2,5 milliós havi korláttól függetlenül is alkalmazni kell.  A nyilatkozatot tehát minden esetben be kell szerezni. Nyilatkozatot lehet tenni a számlán záradékoltatás formájában, külön nyilatkozattal vagy épp a felek közötti írásos szerződésbe foglaltan.